Keresés

Elérhetőség

dobolaktanya

dobolaktanya@gmail.com

Alakulat

MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Zászlóalj

Az alakulat rendeltetése:

A Magyar Honvédség Szárazföldi Csapatainak

részeként, a személyi állomány harcfeladatra történő

felkészítésének, a harc- és gépjármű, valamint a

fegyverzet-technikai eszközök hadrafoghatóságának,

az anyagi készletek tárolásának és karbantartásának,

a békeszervezetről a hadiszervezetre való áttérésnek,

a magasabb harckészültségi fokozatba helyezés

feladatainak, a békeállományról hadiállományra való

feltöltés gyors és szervezett végrehajtásának, majd a

harcfeladat vétele után a harctevékenység

feladatainak végzése.

A felderítő zászlóalj alapvető rendeltetése:

o Felderítési adatok szolgáltatása az elöljáró

részére

o A felderítő állomány kiképzése

o Helyőrségi feladatok ellátása, biztosítása, objektumok őrzés-védelme

o Készenléti feladatok ellátása

A zászlóalj feladatai:

A zászlóalj állományának és harci- technikai eszközeinek felkészítése az

alaprendeltetésből adódó, az ország fegyveres védelmével összefüggő feladatok

végrehajtására,

Az egység KFR -M terveinek kidolgozása és naprakészen tartása, mozgósítási feltételek

megteremtése,

A békében rendszeresített állomány körében a szilárd fegyelmi helyzet, KFR és M.

készség biztosítása,

A meglévő hivatásos, szerződéses és sorállomány kiképzése, magasabb készenléti

helyzetbe helyezés és mozgósítási feladatokra való felkészítése, begyakoroltatása,

A SZFP. PK. intézkedésének megfelelően a tartalékgazdálkodás keretében a tartalékos

tiszti, tiszthelyettesi, legénységi állomány ki-, át- és továbbképzésének megtervezése,

megszervezése és végrehajtása, a zászlóalj részére lebiztosított tartalékos állomány

összekovácsolásának végrehajtása,

A rendszeresített állománnyal és alkalmanként e célra behívott tartalékos állománnyal a

saját és a megalakításra kerülő katonai szervezetek béke, valamint az MZ. haditechnikai

eszközök és anyagok folyamatos karbantartásának megszervezése,

hadrafoghatóságának biztosítása.

A katonai objektumok, harctechnikai eszközök, anyagok őrzés-védelmének

megtervezése, megszervezése és végrehajtása,

A jóváhagyott tervek alapján részvétel a váratlan veszélyhelyzetek, katasztrófák

hatásainak felszámolására irányuló feladatok végrehajtásában,

A saját és a laktanyába elhelyezett vagy oda feladatra vezényelt alegységek, egységek

(szervek) ellátása, élet- és munkakörülményeik biztosítása,

Kiképzési bázisok fenntartása, kezelése, fejlesztése, karbantartása és őrzés-védelmének

biztosítása,

A titokvédelem, az éberség és titoktartás rendszabályainak maradéktalan betartása és

betartatása.